Konkurs plastyczny

29 września 2023

KONKURS PLASTYCZNY

pod hasłem

„Z pomaganiem każdemu do twarzy”

 

Regulamin konkursu

 

Organizator

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na rzecz dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem”

 

Cele konkursu.

uczczenie 20 – lecia istnienia Stowarzyszenia i ukazanie jego działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

wyrabianie wśród dzieci gotowości do podejmowania działań opiekuńczych,

budzenie wrażliwości na krzywdę i potrzeby ludzi wymagających pomocy i opieki,

uwrażliwienie na cierpienie i krzywdę drugiego człowieka,

popularyzacja idei niesienia bezinteresownej pomocy oraz idei humanizmu wśród młodego pokolenia,

rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,

rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej,

inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,

prezentacja i popularyzacja działań plastycznych dzieci.

 

Warunki uczestnictwa.

konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

kategorie wiekowe:

I grupa – uczniowie klas I-III Szkoła Podstawowa,

II grupa – uczniowie klas IV-VIII Szkoła Podstawowa

III grupa – uczniowie Szkół Ponadpodstawowych

jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę na konkurs, nie przewidujemy prac zespołowych,

technika prac: dowolna (np. rysunek kredką, farbami, tuszem, węglem, collage, witraż, wydzieranka) – do wyboru przez uczestnika konkursu,

format prac nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,

każda praca powinna mieć przyklejoną na odwrocie pracy konkursowej w prawym dolnym rogu poniższą tabelkę,

prace nadesłane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.

Ocena prac i nagrody.

a) kryteria oceny prac:

wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,

twórcza pomysłowość,

ogólna estetyka wykonania prac,

warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora.

organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla laureatów (trzy pierwsze miejsca) konkursu we wszystkich kategoriach wiekowych. Przewiduje się również możliwość przyznania wyróżnień w poszczególnych grupach wiekowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin i miejsce nadsyłania prac: do 6 listopada 2023 roku w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, na adres:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

„Spróbujmy razem”

ul. Szkolna 8

86-160 Warlubie

z dopiskiem : Konkurs plastyczny – „Z pomaganiem każdemu do twarzy”

Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłanie po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie http://www.sprobujmyrazem.eu/

w dniu 10 listopada 2023 roku. Nagrody można odebrać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia. W przypadku, kiedy nagrody nie zostaną odebrane osobiście organizatorzy prześlą je pocztą.

 

VII. Informacje końcowe.

Regulamin oraz poniższa tabela (do wydrukowania i naklejenia na odwrocie pracy konkursowej) znajdują się na stronie http://www.sprobujmyrazem.eu/

Sytuacje nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. Organizator ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zmiany postanowień regulaminu, o czym musi powiadomić na stronie http://www.sprobujmyrazem.eu/

 

UWAGA!!!

Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonywania ich obowiązków związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr133/97, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

 

 

KOORDYNATOR KONKURSU:

 

Hanna Gościnna tel. 695758730

Danuta Zaborowska tel. 723790500

 

Pliki do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa          Plakat informacyjny