Czym zajmuje

się nasze Stowarzyszenie?

Postanowienia ogólne

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” powstało w 2003 roku. Grupa nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu dostrzegła potrzebę stworzenia organizacji, która odpowiadałaby na potrzeby dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu świeckiego. Codzienna praca w szkole, kontakt z rodzicami, pozwoliła nam zobaczyć potencjał potrzeb i problemów, z którymi na co dzień borykają się dzieci niepełnosprawne. Niedostateczne rozwiązania systemowe, oraz możliwości jakie daje osobowość prawna stowarzyszenia popchnęła nas na nieznany wcześniej kierunek, otwierając nowe możliwości pomocy dla naszych wychowanków. Po kilku latach doświadczeń działalności stowarzyszenia, w roku 2006 uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Nasza organizacja liczy obecnie 29 członków - wolontariuszy. Działamy w formule non-profit, czyli wszystkie otrzymane fundusze przeznaczamy wyłącznie dla naszych podopiecznych. Nauczyliśmy się skutecznie pozyskiwać wsparcie finansowe i rzeczowe z krajowych źródeł wspierania trzeciego sektora, lokalnych władz, fundacji i stowarzyszeń, 1,5% podatku.

Teren działania Stowarzyszenia, siedziba

 

Stowarzyszenie zarejestrowane jest na terenie RP, nasze działania terytorialnie skupiają się na województwie kujawsko-pomorskim, powiecie świeckim.

 

Siedziba Stowarzyszenia:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

ul. Szkolna 8

86-160 Warlubie

 

Cele i działania Stowarzyszenia

 

  • Organizowanie inicjatyw prowadzących do rozwiązywania lokalnych problemów oraz integrowanie i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych.

  • Kreowanie, inspirowanie i wspieranie rodziców oraz młodzieży do działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

  • Rozwijanie współpracy z władzami samorządu gminy, powiatu, województwa, organizacjami pozarządowymi i różnymi fundacjami wspierającymi działanie, mające na celu zaspokajanie potrzeb lokalnych.

  • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych i pracujących z nimi.

  • Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień.

  • Prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury.

  • Podejmowanie działań na rzecz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

  • Tworzenie miejsc i organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.

  • Działalność na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych, zdrowotnych i społecznych rodzin.

  • Współpraca i wspieranie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Domu Dziecka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkół na terenie Gminy Warlubie.

Przekaż darowiznę

Władze i zarząd Stowarzyszenia

 

Danuta Zaborowska - prezes

Hanna Gościnna – wiceprezes

Monika Chmielewska – sekretarz

Anna Talarek - Wiśniewska – skarbnik

Marek Nowak – członek zarządu

 

Komisja rewizyjna :

Joanna Malej

Alina Jeneralska

Marzena Michalak

 

Majątek i dochody Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie działa w formule

non-profit. Obecnie nie prowadzimy działalności gospodarczej. Nasz majątek stanowią głównie darowizny z 1.5% podatku oraz od naszych darczyńców : lokalnych przedsiębiorców oraz osób prywatnych.

Pozyskujemy również środki z funduszy europejskich, grantów oraz lokalnych władz terytorialnych.